Regulamin

ZAPOZNAJ SIĘ STARANNIE Z NINIEJSZYM REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE STRONY ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ Z DOSTĘPNYCH NA NIEJ USŁUG. Korzystając z tej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub platformy, na której ten Regulamin korzystania ze strony („Regulamin”) jest dostępny („Strona”), wyrażasz swoją zgodę na niniejszy Regulamin oraz akceptujesz Politykę prywatności strony hotelferdynand.pl („Polityka prywatności”). Jeśli nie akceptujesz wszystkich postanowień Regulaminu oraz Polityki prywatności, nie korzystaj z tej Strony.

Strona ta jest własnością i jest prowadzona przez Best Western Plus Hotel Ferdynand („Hotel Ferdynand”). Hotel Ferdynand może w dowolnym czasie zmodyfikować niniejszy Regulamin. Dalsze korzystanie z tej Strony będzie oznaczać, iż akceptujesz wprowadzone zmiany i zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów i regulacji. Materiały przedstawiane na niniejszej Stronie podlegają ochronie prawnej, m.in. na podstawie przepisów USA dotyczących praw autorskich oraz międzynarodowych porozumień. W przypadku rezerwacji pobytu w hotelach obowiązują dodatkowe warunki.

Korzystanie ze strony
Możesz korzystać z tej strony, jeśli masz co najmniej 18 lat i możesz zawierać wiążące prawnie umowy (Strona nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich). Używając tej Strony, potwierdzasz, że masz co najmniej 18 lat. Wszelkie materiały zawarte na tej Stronie mają jedynie charakter informacyjny. Niektóre informacje i materiały zawarte na tej Stronie mogą być nam przekazywane przez franczyzobiorców, którzy zachowują kontrolę nad politykami i procedurami stosowanymi w ich hotelach.

Ograniczenia dotyczące korzystania
Treść niniejszej Strony, m.in. tekst, elementy graficzne, obrazy, fotografie, ilustracje, znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe, logo, informacje uzyskane od licencjodawców Hotel Ferdynand, jak również inne materiały („Treść”) są chronione na mocy prawa autorskiego zarówno Stanów Zjednoczonych jak i innych krajów. Tytuł prawny do Treści zachowuje Hotel Ferdynand. Wszelkie wykorzystanie Treści, które nie jest wyraźnie dopuszczane przez niniejszy Regulamin, stanowi naruszenie Regulaminu oraz może stanowić naruszenie praw autorskich, praw do znaku handlowego i innych praw. Za wyjątkiem przypadków opisanych w tym dokumencie, żaden element Treści nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany, ponownie publikowany, pobierany, wyświetlany, zamieszczany ani transmitowany w jakiejkolwiek formie lub za pomocą jakichkolwiek środków bez uprzedniej pisemnej zgody Hotelu Ferdynand lub licencjodawców firmy. Hotel Ferdynand upoważnia Cię do przeglądania i pobrania pojedynczej kopii Treści wyłącznie na własny, zgodny z prawem, osobisty, niekomercyjny użytek, jeśli zamieścisz następującą deklarację praw autorskich: „© 2018 Best Western Plus Hotel Ferdynand. Wszelkie prawa zastrzeżone” i uwzględnisz pozostałe deklaracje dotyczące praw autorskich i praw własności zawarte w Treści. Jakiekolwiek specjalne reguły korzystania z innych elementów umieszczonych na Stronie mogą być ujęte w innym miejscu na Stronie i są włączone do niniejszego Regulaminu za zasadzie odniesienia. Korzystanie z Treści na jakiejkolwiek innej stronie internetowej lub w sieciowym środowisku komputerowym w dowolnym celu jest zabronione. Wszelkie prawa nieprzypisane wyraźnie w niniejszym dokumencie są zastrzeżone dla Hotelu Ferdynand i licencjodawców firmy. W razie naruszenia któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zostanie Ci automatycznie odebrane zezwolenie na korzystanie z Treści, a ponadto konieczne będzie niezwłoczne zniszczenie wszelkich kopii jakiejkolwiek Treści w Twoim posiadaniu.

Nie możesz, bez pisemnej zgody Hotelu Ferdynand, zamieszczać „odbicia lustrzanego” którychkolwiek Treści zawartych na tej Stronie na jakimkolwiek innym serwerze. Nie możesz korzystać z tej Strony w celach niezgodnych z prawem lub zakazanych w Regulaminie. Nie możesz korzystać z tej Strony w sposób, który mógłby zaburzyć, zakłócić, przeciążyć lub naruszyć funkcjonowanie Strony, bądź naruszyć prawo jakiejkolwiek innej osoby do korzystania ze Strony. Nie możesz usiłować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Strony poprzez działania hakerskie, pozyskiwanie hasła lub za pomocą innych środków. Hotel Ferdynand zastrzega sobie prawo do, według własnego uznania, zablokowania Ci dostępu do Strony, lub którejkolwiek z jej sekcji, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub jakiegokolwiek powiadomienia.

Przesyłanie sugestii
Hotel Ferdynand chętnie wysłuchuje opinii użytkowników i zachęca do przesyłania komentarzy dotyczących Strony oraz naszych produktów i usług. Niestety nasza wieloletnia polityka firmy nie pozwala nam przyjmować twórczych pomysłów, sugestii ani materiałów innych niż te, o jakie sami poprosiliśmy. Zatrudniamy utalentowanych pracowników i konsultantów, którzy mogą pracować nad takimi samymi lub podobnymi pomysłami. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż zamierzeniem niniejszej polityki jest uniknięcie ewentualnych przyszłych nieporozumień, gdy projekty opracowane przez naszych pracowników i/lub konsultantów mogłyby się wydać innym osobom podobne do ich własnych prac. Nie wysyłaj do nas żadnych własnych, kreatywnych materiałów, o które nie prosiliśmy.

Jeżeli, na naszą prośbę, wyślesz nam swoje prace albo – pomimo naszej prośby – wyślesz nam twórcze pomysły, sugestie, notatki, rysunki, koncepcje lub inne informacje (dalej zbiorczo: Prace), Prace te zostaną uznane za naszą własność. Hotel Ferdynand może potraktować Prace jako informacje niepoufne i nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie przypadki wykorzystania lub ujawnienia dowolnej Pracy. Bez ograniczenia ogólności powyższych postanowień, Hotel Ferdynand pozostanie jedynym właścicielem wszystkich obecnie znanych lub przyszłych praw do Prac bez ograniczeń czasowych i geograficznych i będzie mieć prawo do nieograniczonego wykorzystywania Prac do dowolnych celów, komercyjnych i innych, bez konieczności wynagrodzenia osoby przesyłającej Prace.

Komunikaty użytkowników
Dane osobowe, które przekazujesz firmie Hotel Ferdynand podlegają naszej Polityce prywatności. W zakresie, w którym istnieje niespójność między Regulaminem a Polityką prywatności, Polityka prywatności ma moc nadrzędną.

Z wyjątkiem przypadków opisanych w sekcji Przesyłanie Prac (powyżej), Hotel Ferdynand nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek tekstów, fotografii, obrazów, ilustracji, elementów graficznych, nagrań dźwiękowych, nagrań wideo, nagrań audiowizualnych oraz innych treści przekazywanych Hotelowi Ferdynand za pomocą narzędzi serwisów społecznościowych, które Ci udostępniamy (każde z osobna „Komunikat”). Gwoli ścisłości należy dodać, że różnica pomiędzy Komunikatami i innymi informacjami, które nam przekazujesz, polega na tym, że raz przesłany Komunikat natychmiastowo staje się dostępny dla innych. Przykładami Komunikatów są komentarze zamieszczane na naszych blogach lub w czatroomach, które sponsorujemy.

Zobowiązujesz się do niezamieszczania Komunikatów, których treść, w całości lub częściowo, byłaby oszczercza; gorsząca; podżegająca; dyskryminacyjna; uwłaczająca czci; fałszywa; zastraszająca; wulgarna; obsceniczna; pornograficzna; bluźniercza; obelżywa; nękająca; naruszałaby czyjąś prywatność; miałaby charakter nienawistny lub docinający; odnosiłaby się w negatywny sposób do płci, rasy, koloru skóry, orientacji seksualnej, narodowości, przekonań religijnych lub niepełnosprawności; naruszałaby lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo; lub naruszałaby bądź łamała jakiekolwiek prawa którejkolwiek ze stron. Dodatkowo, potwierdzasz, że: (a) nie zamieścisz żadnego Komunikatu, który stanowi reklamę lub próbę pozyskania korzyści biznesowej; (b) nie będziesz zakłócać normalnego przepływu dialogu ani zamieszczać Komunikatu niezwiązanego z omawianym tematem (chyba że jest jasne, iż dyskusja ma charakter otwarty); (c) nie zamieścisz listu o charakterze „łańcuszka” lub komunikatu odnoszącego się do projektu o strukturze piramidy; nie będziesz podszywać się pod inną osobę; (d) nie będziesz rozprowadzać wirusów ani szkodliwych kodów komputerowych; (e) nie będziesz zbierać masowo lub w inny sposób gromadzić informacji na temat innych, wliczając w to adresy e-mail, bez zgody tych osób; (f) nie będziesz zamieszczać tej samej uwagi więcej niż jeden raz ani „spamować”; (g) nie będziesz podejmować żadnych innych działań, które ograniczają lub powstrzymują inne osoby od korzystania ze Strony lub, według osądu Hotel Ferdynand, narażają firmę Hotel Ferdynand lub któregokolwiek z jej licencjodawców, partnerów bądź klientów na jakąkolwiek odpowiedzialność lub szkodę.

Poprzez zamieszczenie Komunikatu akceptujesz, że taki Komunikat będzie miał charakter niepoufny, niemajątkowy, oraz że będzie mógł być rozpowszechniany bądź używany przez Hotel Ferdynand. W przypadku zamieszczenia Komunikatu, automatycznie przyznajesz – lub gwarantujesz, że właściciel odpowiednich treści wyraźnie przyznał – Hotelowi Ferdynand nieobciążoną honorariami, permanentną, nieodwołalną, obejmującą cały świat, niewyłączną licencję na korzystanie, reprodukowanie, tworzenie dzieł pochodnych, modyfikowanie, publikowanie, edytowanie, tłumaczenie, dystrybuowanie, przedstawianie lub wyświetlanie Komunikatu w dowolnych mediach, dowolnej formie i formacie oraz na dowolnym forum, znanych teraz lub opracowanych w przyszłości. Bez uszczerbku dla powyższego, Hotel Ferdynand nie musi wykorzystać któregokolwiek Komunikatu.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swój Komunikat, konsekwencje jego zamieszczenia oraz swoje przekonanie co do któregokolwiek Komunikatu. Hotel Ferdynand nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje dowolnego Komunikatu. Hotel Ferdynand nie odpowiada za kontrolowanie lub monitorowanie Komunikatów zamieszczanych na tej Stronie przez użytkowników. W razie otrzymania informacji od jednego z użytkowników o Komunikacie, który rzekomo narusza niniejszy Regulamin, Hotel Ferdynand może zbadać doniesienie i określić w dobrej wierze oraz według własnego uznania, czy należy usunąć taki Komunikat. Hotel Ferdynand nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników za wykonanie lub brak wykonania takich działań.

Hotel Ferdynand zastrzega sobie prawo (lecz bez obowiązku) do: (a) zapisywania dialogów prowadzonych na Stronie; (b) zbadania doniesienia, że dany Komunikat nie spełnia postanowień niniejszego Regulaminu oraz określenia we własnym osądzie, czy należy usunąć lub poprosić o usunięcie Komunikatu; (c) usunięcia Komunikatów, które są obelżywe, nielegalne, wywrotowe lub nieaktualne, bądź w inny sposób nie zachowują postanowień niniejszego Regulaminu; (d) odebrania użytkownikowi dostępu do którejkolwiek sekcji lub całości Strony po dowolnym naruszeniu niniejszego Regulaminu lub prawa; (e) monitorowania, edytowania lub ujawnienia dowolnego Komunikatu; (f) edytowania lub usunięcia któregokolwiek Komunikatu zamieszczonego na Stronie, bez względu na to, czy Komunikat ten narusza niniejszy Regulamin.

Promocje
Wszelkie oferty lub promocje ogłaszane na tej Stronie tracą ważność w razie zakazu oraz podlegają wszelkim zamieszczanym oficjalnym zasadom obowiązującym takie oferty lub promocje.

Odpowiedzialność firmy Hotel Ferdynand oraz jej Licencjodawców i Partnerów
Korzystasz z tej Strony i jej Treści na własną odpowiedzialność. Treści zawarte na niniejszej Stronie mogą zawierać nieprawidłowości techniczne i błędy literowe. Firma Hotel Ferdynand może wprowadzać modyfikacje lub ulepszenia w dowolnym czasie.

TREŚCI ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE SĄ PRZEDSTAWIANE W AKTUALNEJ POSTACI, TAKIE JAKIMI SĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOZWOLONYM PRAWNIE, HOTEL FERDYNAND ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA GWARANCJĘ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. HOTEL FERDYNAND NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE NINIEJSZEJ STRONY BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE I WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE DEFEKTY BĘDĄ NAPRAWIANE ORAZ ŻE NINIEJSZA STRONA LUB SERWER, KTÓRY ZAPEWNIA JEJ DOSTĘPNOŚĆ, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. HOTEL FERDYNAND NIE GWARANTUJE ANI NIE WYDAJE ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA ALBO SKUTKÓW KORZYSTANIA Z TREŚCI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE W KWESTII ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI ITP. TY (NIE ZAŚ HOTEL FERDYNAND) PONIESIESZ CAŁKOWITY KOSZT NIEZBĘDNYCH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW I POPRAWEK. POWYŻSZE WYŁĄCZENIE MOŻE CIĘ NIE DOTYCZYĆ W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KTÓRE NIE ZEZWALA NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOROZUMIANYCH. AKCEPTUJESZ, ŻE UŻYWASZ NINIEJSZEJ STRONY NA WŁASNE RYZYKO.

HOTEL FERDYNAND NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, KONTRAKTOWEJ LUB Z UWAGI NA DELIKT, ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB SKUTKUJĄCE KARĄ SZKODY, W TYM (MIĘDZY INNYMI) SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ OCZEKIWANYCH ZYSKÓW LUB PRZYCHODU LUB INNĄ STRATĄ EKONOMICZNĄ BĘDĄCĄ W ZWIĄZKU LUB WYNIKAJĄCĄ Z JAKIEGOKOLWIEK CZYNU LUB ZANIECHANIA ZE STRONY HOTELU FERDYNAND, PRZEDSTAWICIELI FIRMY, JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH, PRZEDSIĘBIORSTW JOINT VENTURE, NIEZALEŻNYCH WYKONAWCÓW LUB NIESTOWARZYSZONYCH PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH JAKO REZULTAT JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA W REALIZACJI BĄDŹ W RAMACH NARUSZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB POLITYKI PRYWATNOŚCI. POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE CIĘ NIE DOTYCZYĆ W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, KTÓRE MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA SZKODY NASTĘPCZE LUB UBOCZNE. W KAŻDYM WYPADKU, ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU FERDYNAND WOBEC CIEBIE ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY I PRZYCZYNY POSTĘPOWANIA PRAWNEGO LUB INNE KWESTIE, NIE PRZEKROCZY SUMY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY. NINIEJSZYM ZRZEKASZ SIĘ JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, PODSTAW POWÓDZTWA ORAZ PRAWA DOMAGANIA SIĘ TYCHŻE ROSZCZEŃ LUB POWÓDZTWA, WYNIKAJĄCYCH LUB ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZĄ STRONĄ, KOMUNIKATAMI LUB NINIEJSZYM REGULAMINEM PO JEDNYM (1) ROKU OD PIERWSZEGO WYSTĄPIENIA DZIAŁANIA, WYDARZENIA, WARUNKU LUB POMINIĘCIA, KTÓREGO DOTYCZY ROSZCZENIE LUB POWÓDZTWO.

Zabezpieczenie
Wyrażasz zgodę na obronę, wynagrodzenie strat oraz potwierdzenie niewinności HotelU Ferdynand, członków jej zarządu, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli, licencjodawców i partnerów w przypadku jakichkolwiek roszczeń, powództw lub żądań, zobowiązań i układów, w tym między innymi uzasadnionych opłat prawnych i księgowych, wynikających lub rzekomo wynikających z faktu korzystania przez Ciebie ze Strony lub Treści, lub z faktu złamania przez Ciebie niniejszego Regulaminu.


 

Kwestie ogólne
Dostęp do Treści może nie być legalny dla określonych osób w pewnych krajach. Uzyskując dostęp do Strony, robisz to na własne ryzyko i odpowiadasz za przestrzeganie przepisów prawa w Twojej jurysdykcji. Poniższe postanowienia obowiązują po wygaśnięciu lub zniesieniu niniejszego Regulaminu z dowolnych przyczyn: Odpowiedzialność HotelU Ferdynand oraz jej Licencjodawców i Partnerów, Ograniczenia dotyczące korzystania, Przesyłanie prac, Komunikaty użytkowników, Zabezpieczenie, Obowiązujące prawo oraz Całość umowy.

Elektroniczny podpis
Oświadczasz i gwarantujesz, że masz prawo, moc i upoważnienie, aby zaakceptować niniejszy Regulamin we własnym imieniu oraz członka, nabywcy, dostawcy albo innego podmiotu, w imieniu którego występujesz, korzystając ze Strony. Ponadto akceptujesz, że korzystanie ze Strony stanowi elektroniczny podpis w rozumieniu Ustawy o podpisie elektronicznym (dalej: e-podpis) oraz Ustawy o transakcjach elektronicznych (dalej: UETA, według uchwał stanowych) oraz że sformułowałeś, wykonałeś, zawarłeś, zaakceptowałeś postanowienia albo w inny sposób potwierdziłeś niniejszy Regulamin oraz zaakceptowałeś, że postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią elektroniczny dokument na potrzeby e-podpisu, UETA oraz Jednolitej Ustawy o Transakcjach z Zakresu Informatyki (dalej: UCITA) i jako taki jest całkowicie ważny, ma moc prawną, jest wykonalny oraz wiążący i nie do obalenia przez Ciebie ani członka, nabywcę, dostawcę lub inne podmioty, w imieniu których działasz.

Powiadomienie i procedury usuwania
Jeśli uznasz, że jakikolwiek Komunikat, Praca lub inny materiał dostępny na Stronie lub za jej pośrednictwem narusza Twoje prawa autorskie, możesz wnioskować o usunięcie tych materiałów (lub dostęp do nich) z niniejszej Strony, kontaktując się z Hotelem Ferdynand (adresy znajdują się poniżej) oraz podając następujące informacje:

  1. Dane identyfikujące dzieło objęte prawem autorskim, które według Twojego osądu zostało naruszone. Opisz dzieło i w miarę możliwości dołącz kopię lub informacje o lokalizacji (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła.

  2. Dane identyfikujące Pracę, która w Twoim osądzie powoduje naruszenie, wraz z lokalizacją. Opisz Pracę i podaj nam jej adres URL lub wszelkie inne stosowne informacje, które pozwolą nam zlokalizować tę Pracę.

  3. Twoje nazwisko, adres, numer telefonu oraz (jeśli jest dostępny) adres e-mail.

  4. Oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, iż wykorzystanie materiałów w sposób, który jest przedmiotem skargi, odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela albo nie jest dozwolone przez prawo.

  5. Oświadczenie, że dostarczone informacje są dokładne, potwierdzające również „pod karą za krzywoprzysięstwo”, że jesteś właścicielem praw autorskich lub autoryzowanym przedstawicielem.

  6. Podpis lub odpowiednik elektroniczny od właściciela praw autorskich lub autoryzowanego przedstawiciela.

Podajemy nasz adres i dane kontaktowe w sprawach związanych z prawami autorskimi w odniesieniu do niniejszej Strony:

Hotel Ferdynand

ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów

info@hotelferdynand.pl

Na rzecz ochrony właścicieli praw autorskich, firma Hotel Ferdynand prowadzi politykę definitywnego blokowania, w odpowiednich okolicznościach, użytkowników niniejszej Strony, którzy wielokrotnie dopuszczają się naruszeń.

Całość umowy
Za wyjątkiem postanowień odpowiedniego powiadomienia lub noty prawnej zamieszczonych przez Hotel Ferdynand lub w jej imieniu na tej Stronie, niniejszy Regulamin, łącznie z Polityką prywatności, stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Hotelem Ferdynand w odniesieniu do korzystania ze Strony i Treści.