Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych osób korzystającego z usług Best Western Plus Hotel Ferdynand (dalej „Hotel Ferdynand”) jest Niza Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów, NIP 517-00-35-454, KRS: 0000148655.

2. Jednym z głównych celów Hotelu Ferdynand jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, przez co należy rozumieć także szczególną dbałość o ochronę prywatności Gości i innych osób, których dane są przetwarzane przez HotelFerdynand. Celem niniejszej polityki jest udzielenie zainteresowanym osobom pełnej informacji o zakresie, celu i sposobie przetwarzania ich danych oraz udzielenie informacji o przysługujących im prawach.

3. Administrator przetwarza dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”.

4. Dane osobowe Gościa są przetwarzane na podstawie zawartej pomiędzy Gościem a Hotelem Ferdynand umowy o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług, które na życzenie Gościa są świadczone przez Hotel Ferdynand. Ponadto, dane osobowe Gościa mogą być przetwarzane przez monitoring wizyjny wykorzystywany w Hotelu Ferdynand. Celem stosowania monitoringu wizyjnego jest ochrona Gościa oraz innych osób przebywających na terenie Hotelu Ferdynand lub w jego okolicy.

5. W przypadku podania przez Gościa danych osobowych dotyczących preferencji odnośnie pobytu lub realizowanych świadczeń, jak również takich danych jak nr telefonu lub adres e-mail Hotel Ferdynand może przetwarzać te dane osobowe dla celów poprawy jakości świadczonych przez Hotel Ferdynand usług lub zapewnia komfortu Gościa bądź realizacji dodatkowych świadczeń na rzecz Gościa. Dotyczy to również przetwarzania danych wrażliwych. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu Ferdynand (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel Ferdynand dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel Ferdynand do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel Ferdynand usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

6. Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia badań satysfakcji Gościa w związku ze świadczonymi przez Hotel Ferdynand usługami. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tym celu jest usprawiedliwiony interes Hotelu Ferdynand (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Hotel Ferdynand dokonał oceny wpływu działań podejmowanych w tym celu na prywatności Gościa. Ocena ta doprowadziła Hotel Ferdynand do konkluzji, że przetwarzanie danych osobowych w ramach usprawiedliwionego interesu nie ingeruje zbytnio w prywatność Gościa, ponieważ taki sposób przetwarzania danych osobowych Gościa ma prowadzić do poprawy jakości świadczonych przez Hotel Ferdynand usług, co ma przynieść Gościowi korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb Gościa. Dlatego też interesy i prywatność Gościa nie zostaną naruszone.

7. Hotel Ferdynand informuje, że podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do identyfikacji Gościa jest wymogiem umownym, jak i ustawowym (przy dokumentowaniu sprzedaży dokonanej na rzecz Gościa fakturą VAT). Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, jak również uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

8. Hotel Ferdynand informuje, że każdy Gość ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji. Każdy Gość ma również prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

9. Hotel Ferdynand informuje, że dane osobowe Gościa będą przechowywane przez cały okres świadczenia usługi hotelarskiej na rzecz Gościa, jak również dane będą przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych. Natomiast dane osobowe przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane przez okres 30 dni.

10. Hotel Ferdynand informuje, że dane osobowe Gościa mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Kancelariom prawnym współpracującym z Hotelem,
b. Firmom świadczącym na rzecz Hotelu usługi księgowe,
c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Hotelem,
d. Firmom informatycznym i firmom zapewniających wsparcie i zarządzanie infrastruktury marketingowej i IT Hotelu,
e. Firmom kurierskim i pocztowym,
f. Biurom podróży.

11. Hotel Ferdynand informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego nadzorującego sposób przetwarzania danych osobowych.

12. W przypadku zarezerwowania noclegu w Hotelu Ferdynand za pośrednictwem biura podróży lub portalu rezerwacyjnego, kategorie danych osobowych Gościa przekazane do Hotelu przez te podmioty mogą obejmować w szczególności imię i nazwisko, datę pobytu, adres e-mail, numer telefonu Gościa. O dokładnym źródle, z którego Hotel pozyskał dane osobowe Gościa można uzyskać informacje w Recepcji.